Factuur- en leveringsvoorwaarden

 1. Alle overeenkomsten tussen beide partijen worden door huidige verkoopsvoorwaarden beheerst, met uitsluiting van alle andere, zelfs tegenstrijdige, bedingen.
 2. Onze offertes geschieden zonder verbintenis onzerzijds en verbinden onze firma slechts na schriftelijke orderbevestiging. Met betrekking tot de prijs verbinden zij ons slechts voor de duur van de offerte met een maximum periode van één maand. Leveringstermijnen gaan slechts in op het ogenblik der totstandkoming der overeenkomst en worden automatisch verlengd zo verlofperiodes binnen deze termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering der opdracht of zo de klant wijzigingen aan de overeenkomst of de uit te voeren werken vraagt.
 3. De klant verbindt er zich toe bij de bestelling alle noodzakelijke informatie ter uitvoering der werken of levering der goederen te verlenen, bij gebreke waaraan hij zich niet kan beroepen op gebreken, welke zouden voortspruiten uit het niet-verlenen van deze informatie.
 4. Klachten met betrekking tot onze koopwaren, diensten en/of facturen en factuurvoorwaarden zijn slechts ontvankelijk, zo deze aangetekend aan ons worden gericht binnen de zeven kalenderdagen te rekenen vanaf de dag der leveringen der koopwaren of diensten, respectievelijk vanaf de factuurdatum. Klachten betreffende de aard, hoeveelheid, kwaliteit en/of zichtbare gebreken der goederen of werkzaamheden dienen evenwel ons gericht op het ogenblik van de beëindiging der werkzaamheden of overhandiging der goederen.
 5. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling van onze firma, zijn onze facturen contant betaalbaar, zonder korting, op de zetel van onze firma. Tot op het ogenblik van integrale betaling van alle openstaande facturen blijven de goederen, zelfs al zijn deze goederen overgedragen of geplaatst bij derden, eigendom van de firma ConXioN. Voormelde bepaling doet geen afbreuk aan de eigendomsbepalingen nopens de software en documentatie zoals bepaald in de overeenkomst tussen beide partijen.
 6. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente op, op basis van 1% van het factuurbedrag per begonnen maand.
 7. Naast en boven de conventionele interest zoals bepaald in artikel 6 wordt elke niet op zijn vervaldag betaalde schuld verhoogd met een schadebeding ten bedrage van 12% op het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 € per factuur en een maximum van 1.860 € per factuur. Bij niet-conforme uitvoering der werken of leveringen heeft de koper recht op een gemeenrechtelijke vergoeding, welke desgevallend in de overeenkomst tussen beide partijen werd omschreven.
 8. De niet-betaling van één factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mede. In voorkomende geval hebben wij het recht de werkzaamheden en leveringen stop te zetten tot betaling van alle op dat ogenblik openstaande facturen, dan wel de overeenkomst tussen partijen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en desgevallend schadevergoeding te vorderen.
 9. De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de software die bij de interventie van de leverancier bij hem aanwezig is. De door de leverancier ter beschikking gestelde software blijft eigendom van de leverancier. De klant verwerft enkel een gebruiksrecht. Dit gebruiksrecht kan vervallen indien de facturen m.b.t. deze software op hun vervaldag niet vereffend zijn. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier zal de klant onder geen enkele voorwaarde de door ConXioN ontwikkelde software overdragen aan derden, verhuren, afstaan of verpanden. De klant verbindt zich er toe zelf de nodige stappen te ondernemen teneinde de legaliteit van zijn/haar gebruikte systeem- en plastic software te verzekeren.
 10. De leverancier is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade ten gevolge van verkeerde manipulaties door de klant, hetzij van de hardware, hetzij van de software. Eveneens is het de taak van de klant steeds te zorgen voor een betrouwbare reservekopie van de gegevens. Geen enkele vorm van gegevensverlies kan ten laste worden gelegd van ConXioN, zelfs indien dit verlies zich voordoet tijdens een interventie van de leverancier. De leverancier is ook niet verantwoordelijk voor door derden geleverde software of hardware, alsook niet voor schade aan door ConXioN geleverde goederen ten gevolge van een interventie van een derde.
 11. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Kortrijk bevoegd.
 12. Bij alle transactie via het Microsoft CSP programma of online aankopen van Microsoft oplossingen via het ConXioN One Platform, wordt de Microsoft Customer Agreement impliciet door de klant goedgekeurd, deze kan nagelezen worden via https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement