Klantenzone

Alles wat je als klant nodig hebt, verzameld op één plek.

Volg ons!

Algemene

Verkoopsvoorwaarden

Onze algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied, aanvaarding & wijzigingen

1.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle (contractuele) betrekkingen van ConXioN BV, met zetel te 8540 Deerlijk, Hoogstraat 134, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0458.974.603 (hierna “ConXioN” genoemd; ConXioN wordt hierna ook aangeduid als “wij” of “ons” of “onze”), daarbij handelend onder haar benaming “ConXioN”, dan wel enige (andere) handelsnaam (zoals onder meer, maar zonder beperking, “DATATECH”, …), beheerst door onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd), en zijn deze Algemene Voorwaarden dan ook onder meer (zonder beperking) van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, prestaties, leveringen, en facturen, met uitsluiting van enige (algemene) voorwaarden van de klant (hierna de “Klant” genoemd; de Klant wordt hierna ook aangeduid als “u” of “uw”), ook als daarin zou worden vermeld dat deze voorrang zouden hebben en/of deze bij een bestelbon zouden zijn gevoegd.

 

1.2. Onverminderd de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, wordt u door onder meer de plaatsing van een bestelling, de ondertekening van een overeenkomst, het aanwenden en/of bewaren van onze producten, het laten uitvoeren van onze diensten en/of het aanvaarden van een factuur, geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en expliciet en onherroepelijk afstand te hebben gedaan van om het even welke eigen (algemene) voorwaarden, ongeacht wanneer en in welke vorm deze door u zouden zijn meegedeeld. In ieder geval hebben deze Algemene Voorwaarden steeds voorrang op uw (algemene) voorwaarden.

 

1.3. Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en kunnen ons slechts worden tegengeworpen indien en voor zover onze bevoegde vertegenwoordiger(s) deze uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk hebben aanvaard. Bij gebreke daaraan blijven de Algemene Voorwaarden onveranderd en onverminderd gelden.

2. Voorstellen en bestellingen

2.1. Al onze voorstellen en prijslijsten, alsook de door ons verstrekte gegevens, zijn steeds indicatief en vrijblijvend, gelden enkel ten titel van inlichting en binden ons niet. Ook de prijzen vermeld op onze websites, zoals onder meer (zonder beperking) www.ConXioN.be, www.datatech.be en sales.conxion.be, gelden niet als aanbod en binden ons niet. Deze kunnen dan ook steeds gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht.

 

2.2. U kunt uw bestellingen en/of opdrachten telefonisch plaatsen, per post of elektronisch. Bij een telefonisch geplaatste bestelling en/of opdracht kunnen wij u vragen om deze te bevestigen per post of elektronisch. Elke door u geplaatste bestelling en/of opdracht, ongeacht de wijze waarop, verbindt u onmiddellijk en is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot werd betaald. Wij zijn steeds gerechtigd om een voorschot te vragen. Het voorschot dat u stort, komt in mindering op de bestelprijs. Wij zijn slechts verbonden door uw bestelling en/of opdracht nadat wij deze uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd. Ook uw elektronische bestellingen dienen steeds door ons uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd te worden voordat deze ons verbinden.

 

2.3. Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers, aangestelden en bedienden zijn niet gerechtigd om ons, op welke wijze ook, te verbinden. Bestellingen en/of opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig en verbinden ons pas na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging ervan door één van onze afgevaardigde bestuurders, personen die daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gemachtigd zijn of, voor wat betreft elektronisch geplaatste bestellingen en/of opdrachten, via het e-mailadres “order@ConXioN. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen en/of opdrachten, waarvoor wij zulke bevestiging niet gegeven hebben, te weigeren.

 

2.4. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeenkomen dat dit tot onze opdracht behoort, kunnen de door ons geformuleerde voorstellen nooit door u jegens ons worden ingeroepen als een analyse door ons van uw bedrijfsomstandigheden die aan uw bestelling en/of de opdracht voorafgaat. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepaalt u zelf welke producten en/of diensten door ons moeten geleverd worden en draagt u zelf de verantwoordelijkheid van uw keuze.

2.5. U verbindt zich ertoe om bij uw bestelling en/of de opdracht steeds alle noodzakelijke informatie ter uitvoering van de werken en/of levering van de producten te verlenen, bij gebreke waaraan u zich niet kan beroepen op gebreken, welke zouden voortspruiten uit het niet-verlenen van deze informatie. U bent tevens zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door u verstrekte informatie. Wij zijn gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de informatie met betrekking tot uw bestelling en/of opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die wij van u ontvangen, de correcte gegevens zijn.

 

2.6. Bij annulering en/of eenzijdige ontbinding door u van een bestelling en/of opdracht kunnen wij opteren voor hetzij de volledige uitvoering van de bestelling en/of opdracht, hetzij de ontbinding ervan, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of verdere kennisgeving, en met een bijkomende verbrekingsvergoeding betaalbaar door u gelijk aan 30% van de overeengekomen prijs (excl. BTW). Dit geldt onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is. Reeds gepresteerde diensten of gemaakte kosten dienen steeds aan de overeengekomen prijs vergoed te worden en in voorkomend geval wordt voornoemde, forfaitaire verbrekingsvergoeding berekend op de prijs van de niet-uitgevoerde onderdelen van de bestelling en/of opdracht.

 

2.7. Onze diensten in het kader van een duurovereenkomst kunnen ten allen tijde herzien worden in functie van uw behoeften. Wij werken immers op lange termijn met onze Klanten en dragen de “customer centricity” hoog in het vaandel. Onze medewerkers staan elke dag klaar om u een optimale gebruikerservaring van uw IT omgeving te laten beleven.

 

2.8. Bij het plaatsen van een elektronische bestelling en/of opdracht bij ons dient u zichzelf te identificeren, en wordt u door ons geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door ons wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna samengevoegd genoemd “Klantidentificatie”).

 

Wij kunnen de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door u zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kunnen hiervoor door u op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Wij zijn gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van uw bestellingen en/of opdrachten die werden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie. Wij zijn bijgevolg gerechtigd om aan u te leveren, te presteren, te factureren en door u betaald te worden met betrekking tot de bestellingen en/of opdrachten geplaatst met uw Klantidentificatie.

 

U bent volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de door ons aan u toegekende Klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan wij schade lijden, dient u ons hiervoor integraal te vrijwaren en schadeloos te stellen. U dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de uw toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient u bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, ons onmiddellijk nadat u daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ontstane schade in de periode tussen het verlies/misbruik en de aangifte ervan door u.

 

2.9. Door het uitvoeren van transacties via het Microsoft CSP programma en/of online aankopen van Microsoft oplossingen via ons “ConXioN One Platfom”, aanvaardt u de Microsoft Customer Agreement, dewelke kan nagelezen worden via:
https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement

3. Verschuldigde prijs

3.1. De verschuldigde prijzen van onze producten en/of diensten zijn deze zoals aangeduid in onze orderbevestiging.

 

3.2. Indien de prijzen van één of meerdere componenten van producten en/of diensten, voorafgaand aan de levering ervan, stijgen, zijn wij gerechtigd om de prijs, ongeacht of deze is aangeduid in onze orderbevestiging, te verhogen, in dezelfde mate als de prijzen van deze componenten zijn gestegen. Onder dergelijke componenten wordt in elk geval (zonder beperking) het volgende begrepen:

– kostprijs van (één of meerdere onderdelen van) de producten; prijsverhoging door de fabrikant en/of toeleverancier;
– vervoers- en opslagkosten, verpakkingskosten;
– lonen en sociale lasten;
– belastingen, taksen, heffingen, invoer- of export rechten;
– valutaschommelingen;
– verzekeringspremies.

 

Indien de prijs met 20% of méér stijgt, behoudt u het recht om binnen de zeven (7) dagen na kennisgeving ervan uw bestelling aan de nieuwe prijs te annuleren bij aangetekend schrijven.

 

3.3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, zijn de aanduidingen van onze prijzen steeds Ex Works. BTW en enige andere belastingen, heffingen en/of kosten, zoals onder meer (zonder beperking) overheidsheffingen, kosten van verzekeringen, vervoer en verpakkingen zijn niet inbegrepen in begrote prijzen en/of tarieven. Deze kosten zijn steeds ten uwe laste en zullen afzonderlijk worden vermeld op onze facturen.

 

3.4. Wij zijn gerechtigd om onze prijzen met een repetitief karakter (bv. “Managed Services for End-User”, “Managed Services for Infrastructure”, …) zonder enige kennisgave jaarlijks aan te passen in functie van de index van de consumptieprijzen.

 

Prijsschommelingen van onze leveranciers en/of fabrikanten kunnen ten allen tijde aan u worden doorgerekend (3.2.). Dit is het geval bij onder meer (zonder beperking) prijsverhogingen van softwarelicenties, services en producten waarvan het intellectuele eigendom toebehoort aan derden.

3.5. Alle bijkomende leveringen van diensten die op uw vraag door ons werden verricht, zullen onmiddellijk, afzonderlijk aan u worden gefactureerd aan onze op dat ogenblik geldende tarieven.

 

3.6. Indien tijdens de uitvoering van onze opdracht kleine accessoires vereist zijn die niet voorzien waren in het oorspronkelijke voorstel (kabels, tape, netwerkkaart, …), zullen deze afzonderlijk worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Algemeen

4.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders in onze factuur bepaald, zijn onze facturen steeds betaalbaar op onze zetel, in de aangeduide munt, contant, netto en zonder korting, binnen de dertig (30) dagen na de factuurdatum.

 

4.2. Indien een factuur op uw vraag werd opgesteld op naam van een derde, blijft u met deze derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van de betalings- en enige andere verplichtingen die voortvloeien uit de overeengekomen voorwaarden.

 

4.3. In geval van vertraging of laattijdigheid van betaling, zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsintresten verschuldigd zijn tegen een interestvoet van 1% van de verschuldigde som per begonnen maand, vanaf de vervaldag tot de datum van algehele betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het openstaande bedrag, met een minimum van 200 EUR, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade hoger is. Naast de nalatigheidsinteresten en de forfaitaire schadevergoeding hebben wij ook recht op een schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten.

Bij niet-conforme uitvoering van onze diensten of leveringen heeft u recht op een gemeenrechtelijke vergoeding, welke desgevallend in de overeenkomst tussen u en ons werd omschreven.

Elke betaling wordt door ons aangerekend op de oudste openstaande factuur.

 

4.4. De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, het protest van een wisselbrief (zelfs als deze niet aanvaard werd), iedere aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie, in der minne of gerechtelijk, iedere aanvraag tot betalingsuitstel, zelfs mondeling, of ieder ander feit waaruit uw betalingsonvermogen blijkt, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs de niet vervallen facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bovendien behouden wij ons in deze gevallen het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle leveringen, werkzaamheden en verplichtingen t.a.v. u op te schorten tot betaling van alle op dat ogenblik openstaande facturen, dan wel de overeenkomst tussen partijen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen en desgevallend schadevergoeding te vorderen.

 

 

4.5. U zal elektronische facturen aanvaarden indien wij dergelijke facturen wensen uit te sturen en u daarvan in kennis stellen voorafgaand aan het verzenden van deze facturen.

 

4.6. De betaling van de facturen mag door u nooit onderworpen worden aan de installatie of aan de inwerkingstelling van de geleverde producten.

ConXioN end-user en infrastructure support services

4.7. De ConXioN End-User en Infrastructure Support Services worden per maand gefactureerd.

 

4.8. De facturatie wordt uitgevoerd op verbruik. d.w.z. dat enkel de “users” die op dat moment onder onze Managed Services for End-User zitten zullen gefactureerd worden of de items die onder Managed Services for Infrastructure vallen.

 

Belangrijk hierbij is wel dat u de verantwoordelijkheid heeft om ons te melden van enige aanpassingen zodat wij de “users” / “Items infrastructure” kunnen aanpassen in onze systemen.

5. Leveringen, diensten en termijnen

5.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders in onze orderbevestiging bepaald, worden onze producten steeds beschouwd als zijnde verkocht, ontvangen en aanvaard in onze magazijnen. Leveringen geschieden op uw risico vanaf het verlaten van onze magazijnen, zelfs in geval van verkoop van “franco” levering. Bij leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend bij u.


5.2. U dient onze producten en/of diensten te komen halen en/of te aanvaarden, uiterlijk binnen de vijf (5) dagen vanaf het ogenblik dat u op de hoogte werd gebracht dat de producten en/of diensten te uwer beschikking zijn.


5.3. Wij behoudens ons het recht voor om partiële leveringen en facturaties uit te voeren, zonder dat u dit zal weigeren of de betaling om die reden zal uitstellen. Wij zullen in een dergelijk geval voor het resterende deel een aanvullende bevestiging doorsturen. artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden is ook van toepassing op elke partiële levering.


5.4. Na plaatsing van uw bestelling en/of opdracht, zullen wij een planning met u opstellen.

Wanneer u onze diensten daarna wenst te verdagen, zult u dat tijdig aan ons dienen te communiceren, en minstens vijftien (15) werkdagen op voorhand.

Bij gebreke aan een (tijdige) verwittiging, zullen wij aan u een kost aanrekenen van 30% van de vergoeding die voor de ingeplande prestaties zouden worden aangerekend, onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade hoger is.


5.5. Eventuele leverings-, uitvoerings- en andere termijnen, alsook de met u opgestelde planningen (5.4.), zijn steeds indicatief en bij benadering, worden louter bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. De eventuele overschrijding ervan kan derhalve nooit aanleiding geven tot een boete, een schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst. Niettemin zullen wij alle redelijke inspanningen doen om de leveringen en diensten op de vooropgestelde data te presteren.


5.6 Afronding van factureerbare prestaties
Alle factureerbare prestaties die door de ConXioN medewerkers worden uitgevoerd in het kader van hun opdracht voor de klant, zullen worden afgerond op eenheden van vijftien (15) minuten. Van zodra een factureerbare prestatie een eenheid van vijftien (15) minuten overschrijdt, zal de prestatie worden afgerond naar de dichtstbijzijnde hogere eenheid van vijftien (15) minuten. – Voorbeeld1: een prestatie van 12 minuten zal worden afgerond naar 15 minuten voor factureringsdoeleinden. – Voorbeeld2: een prestatie van 22 minuten zal worden afgerond naar 30 minuten voor factureringsdoeleinden. De afgeronde factureerbare tijd zal worden vermenigvuldigd met het uurtarief van het profiel die de prestaties heeft uitgevoerd, om het totaal verschuldigde bedrag voor de geleverde prestaties te berekenen. Deze afrondingsmethode is van toepassing op alle diensten die door de ConXioN medewerkers worden verleend.

6. Bijzondere verplichtingen klant

6.1. U erkent en aanvaardt dat de leveringen van onze producten en/of diensten uw medewerking vereisen. U zult ons dan ook steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen, waarvan u weet, of waarvan u behoorde te weten, dat deze noodzakelijk en/of nuttig zijn voor de uitvoering, en alle verzochte medewerking verlenen. U staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door u aan ons verstrekte informatie.

 

6.2. U bepaalt de plaats van de installatie van onze producten in uw inrichting en draagt zelf de verantwoordelijkheid van uw keuze. U dient er op eigen kosten voor te zorgen dat deze plaats voorzien is van de vereiste elektriciteits- en netwerkvoorzieningen. De aanvaarding van uw bestelling en/of opdracht betekent geenszins dat wij de bestaande voorzieningen hebben onderzocht en goedgekeurd. U dient ons de vrije toegang te verschaffen tot de door u aangeduide plaats van installatie.

7. Overdracht van eigendom en risico

7.1. Het risico van verlies en/of beschadiging van onze producten wordt overgedragen op het ogenblik van de levering.

 

7.2. De geleverde producten blijven onze eigendom tot de integrale betaling van de hoofdsom, de kosten, de intresten en in voorkomend geval de schadevergoeding, zelfs al zijn deze goederen overgedragen of geplaatst bij derden.

7.3. U zal in geen geval kunnen beschikken over de geleverde goederen of materiaal indien de hiervoor omschreven betalingen aan ons niet integraal zijn voldaan. Meer bepaald zult u de eigendom ervan niet aan derden kunnen overdragen, in pand geven of met om het even welke zekerheid of voorrecht bezwaren.

 

7.4. U dient ons te verwittigen indien de goederen en materialen geplaatst worden in een ruimte die door u wordt gehuurd en dient desgevallend de identiteit en de woonplaats van de verhuurder bekend te maken.

 

7.5. Op straffe van schadevergoeding dient u ons bij aangetekend schrijven verwittigen van elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. U verbindt er zich toe ons in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen. De naam van de derde verwerver moet onmiddellijk per aangetekend schrijven aan ons meegedeeld worden.

 

7.6. De bepalingen van dit artikel 7 doen geen afbreuk aan de eigendomsbepalingen m.b.t. de (software-)licenties en documentatie zoals bepaald in artikel 11.

8. Klachten

8.1. U dient onze producten, diensten en/of werkzaamheden onmiddellijk bij (op)levering te inspecteren.

 

Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit bent u ertoe gehouden onze producten, diensten en/of werkzaamheden te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.

 

8.2. Klachten met betrekking tot beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conforme levering van onze producten, diensten en/of werkzaamheden dienen ons, op straffe van verval van recht, meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de vijf (5) dagen na (op)levering met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hieraan, van de verzendingsnota. Na het verloop van deze termijn zal uw klacht niet meer in acht genomen worden.

 

8.3. Een klacht naar aanleiding van verborgen gebreken moet door u, op straffe van verval van het recht, bij aangetekend schrijven aan ons worden mede gedeeld binnen de vijftien (15) dagen na de ontdekking van het gebrek, maar in ieder geval ten laatste vijftien (15) dagen nadat u het gebrek had behoren te ontdekken en dit ten laatste zes (6) maanden na de (op)levering van onze producten, diensten en/of werkzaamheden.

 

8.4. U dient ons onmiddellijk in de gelegenheid stellen om een klacht te onderzoeken door het product en/of de werkzaamheden voor controle ter beschikking te stellen van ons, dit op straffe van verval van recht om ons aansprakelijk te stellen voor een niet-conforme (op)levering, dan wel zichtbaar of verborgen gebrek.

 

8.5. Bij betwisting van de (op)levering, in geval van niet (op)levering, onvolledige (op)levering, enz. bent u gerechtigd om het bewijs van (op)levering (POD, Proof of Delivery) op te vragen binnen de twee (2) maand na bevestiging van uw bestelling en/of opdracht. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve (op)levering van de producten, diensten en/of werkzaamheden niet meer in vraag gesteld worden.

 

8.6. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons meegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Bij gebreke hieraan, zullen onze facturen beschouwd worden als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

 

8.7. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen.

9. Aansprakelijkheid

9.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bedongen, nemen wij voor het leveren van onze prestaties t.a.v. u uitsluitend een inspanningsverbintenissen op ons.

 

9.2. Wij zijn daarbij enkel aansprakelijk in geval van opzettelijke fout, kennelijk zware fout, bedrog en/of fraude.

 

9.3. Indien onze aansprakelijkheid weerhouden zou worden, aanvaardt u uitdrukkelijk dat, behoudens opzettelijke fout, bedrog of fraude:

 

– wij niet aansprakelijk zullen zijn voor enige winstderving, indirecte, incidentele, -of gevolgschade – dan wel verliezen (met in begrip van, maar zonder beperking tot: punitatieve of voorbeeldige schadevergoedingen, schade geleden door derden, inkomensverliezen, gebruiksverliezen of verloren producten, contracten, cliënteel, goodwill, verloren tijd, data, gegevens, imagoschade, bedrijfsonderbreking of stilstand of enige claims van derden);

 

– onze aansprakelijkheid ten opzicht van u in elk geval beperkt zal zijn tot 10% van het bedrag dat door u werd betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte producten en/of diensten met betrekking tot dewelke onze aansprakelijkheid zich voordoet, gedurende de laatste twaalf (12) maanden voorafgaand aan het betrokken schadegeval, waarbij onze totale aansprakelijkheid in geen geval meer kan bedragen dan het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door ons werd afgesloten, met een maximum van 50.000,00 EUR.

 

9.4. Onverminderd voorgaande bepalingen, zijn wij niet aansprakelijk voor onder meer (zonder beperking):

 

– de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de onderdelen, nodig voor een herstelling of upgrade, niet meer in de markt verkrijgbaar zijn; wij zullen u in dit geval een aanvaardbaar alternatief voorstellen;


– het verlies van DATA en enige andere informatie, onder welke vorm dan ook, zelfs indien dit verlies zich voordoet tijdens onze interventie en/of van één van onze leveranciers; U dient zelf de gepaste maatregelen te nemen om zich tegen eventueel gegevensverlies te beschermen, waaronder (zonder beperking) het nemen van een volledige en betrouwbare back-up van alle systemen en gegevens, vooraleer wij onze diensten uitvoeren.


– de slechte werking van het systeem ten gevolge van fysische wijzigingen die niet door ons werden uitgevoerd;


– fouten die zich voordoen na “aanpassingen” en/of manipulaties uitgevoerd door uzelf of een derde partij, noch voor het blijven functioneren van onze software(-oplossingen); kosten die door ons gemaakt worden om deze fouten te herstellen, zullen aan de geldende tarieven in rekening gebracht worden;


– door derden geleverde software en/of hardware, alsook niet voor schade aan door ons geleverde producten en/of diensten ten gevolge van een interventie van een derde;


– de financiële kosten ten gevolge van een defect of het slecht werken van het systeem door het niet respecteren van de bovenvermelde afspraken;


– support waarvoor wij reeds een niet opgevolgde interventie hadden voorgesteld.

 

9.5. U vrijwaart ons te allen tijde voor alle aanspraken van derden.

10. Waarborg

10.1. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de waarborg met betrekking tot de door ons geleverde producten beperkt tot de waarborg die onder de aansprakelijkheid valt van en wordt uitgevoerd door de oorspronkelijke fabrikant en/of licentiegever van de betrokken producten. In ieder geval is onze aansprakelijkheid in het kader van deze waarborg beperkt tot het bedrag dat wij zelf in vrijwaring kunnen bekomen van onze eigen leverancier. U dient zich voor wat betreft deze waarborg zelf en op eigen kosten rechtstreeks richten tot de oorspronkelijke fabrikant en/of licentiegever van de betrokken producten of de invoerder van de betreffende producten, volgens de door de oorspronkelijke fabrikant en/of licentiegever en/of de invoerder bepaalde voorwaarden en modaliteiten. Deze worden vermeld op de leverings- en/of licentiedocument, de beschrijving van de producten of op de website van de oorspronkelijke licentiegever en/of fabrikant en/of invoerder, naargelang het geval.

 

Indien u wenst kunnen wij u hierbij bijstand (bv. indien uw medewerking wordt gevraagd door de oorspronkelijke fabrikant en/of licentiegever) en nazorg (bv. indien na herstelling software dient te worden ge(her)installeerd) verlenen. Zo’n bijstand en nazorg is niet inbegrepen in de waarborg. De kosten hierbij zijn ten uwe laste en wij behouden ons het recht voor om voor onze bijstand en nazorg een redelijke vergoeding te eisen.

 

Voor wat betreft verborgen gebreken die wij zelf niet kennen of gekend hebben, zijn wij tot geen enkele vrijwaring gehouden.

10.2. Voor de standaardsoftware waarvan wij zelf de intellectuele eigendomsrechten hebben, zullen wij alle inspanningen leveren die redelijkerwijs mogen worden verwacht om deze standaardsoftware te allen tijde in overeenstemming met onze geldende specificaties te laten functioneren en up-to-date te houden, met inachtneming van het in de laatste alinea van dit artikel 10.2. bepaalde. Wij geven voor het overige geen andere uitdrukkelijke of impliciete garantie of verbintenis met betrekking tot onze standaardsoftware, met inbegrip van (doch zonder beperking tot) enige garantie of verbintenis inzake de geschiktheid voor een bepaald doel en/of gebruik.

 

In geval onze aansprakelijkheid vastgesteld wordt, bestaat onze tussenkomst, naar onze keuze, uit de vervanging, het herstel of de terugname tegen terugbetaling van de gebrekkige standaardsoftware.

 

U verbindt zich ertoe om bij de controle van de gebrekkig standaardsoftware, in het kader van de waarborg, uw medewerking te verlenen om het probleem te kunnen vaststellen, alsook bij eventuele herstel ervan. Het kan zijn dat na het herstel of de vervanging van de standaardsoftware (her)installaties vereist zullen zijn. Indien gewenst kunnen wij u hierbij bijstand en nazorg verlenen. Zo’n bijstand en nazorg is niet inbegrepen in de waarborg. De kosten hierbij zijn ten uwe laste en wij behouden ons het recht voor om voor onze bijstand en nazorg een redelijke vergoeding te eisen.

 

Indien het niet functioneren of het niet up-to-date zijn van onze standaardsoftware het gevolg is van wijzigingen in de onderliggende software, waarvan wij niet zelf de intellectuele eigendomsrechten hebben, zullen wij alle redelijke inspanningen leveren om onze standaardsoftware terug te laten functioneren in overeenstemming met onze geldende specificaties en terug up-to-date te brengen. De kosten hierbij zijn evenwel ten uwe laste en wij behouden ons het recht voor om voor onze prestaties een redelijke vergoeding te eisen.

 

10.3. Voor software die op uw maat werd ontwikkeld, en waarvan de vergoeding in regie wordt aangerekend, is er geen waarborg. Eventuele gebreken aan op uw maat ontwikkelde software, die door u gemeld wordt, zullen door ons binnen een redelijke termijn en in overleg met u worden verholpen. De benodigde tijd om de gebreken te verhelpen zal ook in regie aan u worden aangerekend.

10.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beweerde tekortkomingen aan de door ons geleverde producten indien:

 

– deze werden opgeslagen of geplaatst in daarvoor niet geschikte (opslag-)plaatsen;
– deze ondeskundig werden geïnstalleerd.
– deze niet, onjuist of onvoldoende werden onderhouden;
– deze verkeerd, abnormaal of op een onrechtmatige wijze werden gebruikt en/of bediend;
– deze niet werden gebruikt waarvoor deze normaliter zijn bestemd;
– onze aanwijzingen niet correct werden nageleefd;
– deze of een deel ervan werden gewijzigd, bewerkt of vervangen;
– de schade het gevolg is van uw fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid.

 

10.5. Een eventuele doorverkoop door u van de geleverde producten kan geen enkele verzwaring van onze aansprakelijkheid met zich meebrengen. U vrijwaart ons voor alle gevolgen van de aanspraken die uw eigen koper tegen ons zou kunnen richten en die de perken van de aanspraken zouden overschrijden die u tegen ons zou kunnen laten gelden.

11. Intellectuele rechten op software en gebruiksrechten

11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door ons verkochte software, zelfs voor software die op uw maat werd ontwikkeld, komen uitsluitend toe aan onszelf, onze eigen licentiegevers of onze leveranciers, naargelang de eigenaar. Het gaat hierbij steeds om de verkoop van een gebruikslicenties. U verkrijgt uitsluitend de aan u uitdrukkelijk toegekende gebruiksrechten op de bedoelde software.

 

11.2. Het toegekende gebruiksrecht is beperkt tot de overeengekomen (licentie-) voorwaarden en is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden, niet sublicencieerbaar, en dit gebruiksrecht kan vervallen indien de facturen m.b.t. deze software op hun vervaldag niet werden vereffend. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik. Het is u verboden om de software of onderdelen ervan op om het even welke wijze te verwerken, te wijzigen, na te maken, de namaking ervan toe te laten of te bevoordeligen of onze producten te commercialiseren.

 

11.3. Voor software die wij verkopen, maar die niet door ons werd ontwikkeld en waarvan wij niet de oorspronkelijke licentiegever zijn, zijn steeds de (licentie-)voorwaarden van de oorspronkelijke licentiegever van de software van toepassing. U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van deze (licentie-)voorwaarden opgelegd door de oorspronkelijke licentiegever van de software, zonder mogelijkheid van verhaal ten aanzien van ons. U zult ons vrijwaren en schadeloosstellen voor iedere vordering en/of andere schade, van welke aard ook, die wij zouden lijden ten gevolge van een niet-naleving door u van één of meerdere van de (licentie-)voorwaarden van de oorspronkelijke licentiegever van de software die op u rusten.

12. Duur en beëindiging

12.1. Behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, indien een duurovereenkomst werd gesloten, waarvoor geen bepaalde duur werd overeengekomen, kunt u deze op ieder moment opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Dit betekent dat wij de volledige vrijheid geven aan u om ofwel deelaspecten van de IT omgeving te beheren (ondersteuning bieden aan uw IT afdeling) ofwel het volledig beheer voor uw rekening neemt.

 

12.2. Wij zijn in de volgende gevallen gerechtigd om de overeenkomst met u op ieder ogenblik, met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk), per aangetekend schrijven, vroegtijdig te beëindigen zonder voorafgaande rechtelijke tussenkomst of enige voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding:

 

(i) in geval van uw bedrog en/of opzettelijke fout en/of opzettelijke nalatigheid en/of grove fout en/of grove nalatigheid en/of zware fout;

 

(ii) indien u uw verplichtingen niet naleeft of ingeval van wanprestatie en, in zoverre deze vatbaar is voor herstel, u niet binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van een ingebrekestelling u gericht door ons alles in het werk heeft gesteld om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen of daarna wordt herhaald;

 

(iii) in geval van uw faillissement of kennelijk onvermogen, of wanneer u in staat van faillissement verkeert, het voorwerp uitmaakt van een vordering tot faillissement of van een procedure voorzien in de wet van 31 januari 2009 inzake continuïteit van ondernemingen.

 

De mogelijkheid om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen laat ons recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen onverlet.

 

12.3. Indien één overeenkomst met u door ons kan worden beëindigd overeenkomstig voorgaande bepaling, zijn wij gerechtigd om alle andere overeenkomsten met u eveneens te beëindigen.

 

12.4. In geval van de beëindiging van één of meerdere overeenkomsten overeenkomstig dit artikel 12, bent u een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 25 % van de overeengekomen prijs. Bij overeenkomsten met repetitieve vergoedingen, wordt de overeengekomen prijs beschouwd als 12 keer het repetitieve bedrag dat van toepassing is. Dit geldt onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

13. Beheerrechten

13.1. Indien wij instaan voor het beheer van uw IT-infrastructuur, zullen enkel wij hierop de beheerrechten hebben. Indien gewenst, zullen wij op uw uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek u toegang verschaffen tot deze beheerrechten, in welk geval de verantwoordelijkheid over de goede en stabiele werking van de IT-infrastructuur integraal op u overgaat.

14. Gebruiksbeperkingen

Aan u wordt uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat bepaalde goederen niet geschikt zijn om aangewend te worden in een nucleaire omgeving of enige andere risicovolle omgeving. U verbindt er zich toe de door de producenten verklaarde beperkingen, te respecteren. U verbindt er zich toe om ons schadeloos te stellen voor enige schade, kost of verantwoordelijkheid die wij mochten ondergaan in het geval van een dergelijk gebruik, met inbreuk van deze clausule en van de door de producten verklaarde beperkingen in dit verband.

15. Uitvoerbeperkingen

U verbindt er zich toe de wettelijke voorwaarden van controle op uitvoer zoals opgelegd door de Verenigde Staten, evenals de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten in deze materie, te respecteren. In het geval van uitvoer van bepaalde producten buiten de Europese Unie, heeft u de verplichting om voorafgaand een schriftelijke toelating van de producent te bekomen. Bij inbreuk op deze clausule, zult u ons vergoeden voor hieruit voortvloeiende schade, kosten, en uitgaven.

16. Archieven

Voor veiligheidsredenen, verbindt u er zich toe om, gedurende een periode van vijf (5) jaren, een lijst van uw cliënteel (naam en adres) evenals van de aan hen verkochte producten en de data van de transacties, te bewaren.

17. Milieu

Wij kunnen door u niet aansprakelijk worden gesteld voor uw verplichtingen in het kader van milieuwetgeving. Kosten opgelegd in het kader van milieuwetgeving, waaronder wetgeving inzake verpakkingen, de terugname van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en milieutaks op batterijen, maken geen deel uit van de verkoopprijs. Wij hebben het recht om kosten in het kader van deze en andere milieuwetgeving, indien toepasselijk, afzonderlijk te factureren aan u.

18. Speciale vendor acties

In geval van een speciale actie met onze leverancier(s) in het kader waarvan aan u een bepaalde prijsstelling voorwaardelijk wordt toegestaan indien u een door de leverancier nader te bepalen specifiek order plaatst, verplicht u zich om de opgelegde formaliteiten en vereisten in het kader van dergelijke acties te respecteren en om gedurende een termijn van vijf (5) jaren de nodige documenten die voormelde acties onderbouwen in uw lokalen ter beschikking te stellen aan ons op ons eerste verzoek. Indien bijvoorbeeld een bepaalde actie vereist dat u de in het kader van deze actie bestelde producten aan een bepaalde eindgebruiker verkoopt, dan verbindt u er zich toe om de vervulling van deze voorwaarde op voldoende wijze te documenteren en beschikbaar te houden voor ons. Bij gebreke van het respecteren van voornoemde verplichtingen, verbindt u er zich toe om de u in het kader van deze actie toegestane voordelen onmiddellijk terug te betalen aan ons en zijn wij gerechtigd u verdere speciale acties te weigeren. In geval van grotere schade, behouden wij ons het recht voor om hiervoor van u schadevergoeding te vorderen.

19. Werken met derden

Wij kunnen derden inzetten in het kader van onze End-User Support Services en/of Managed services for infrastructure diensten.
Alle betrokken afspraken zijn eveneens van toepassing voor deze derden. Alle contractanten & coördinatie met deze derden wordt door ons gerealiseerd.

20. Overmacht

20.1. Geen van de partijen zal aansprakelijk zijn voor een vertraging of een tekortkoming in de uitvoering van zijn verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht.

 

20.2. Onder overmacht wordt elke gebeurtenis of omstandigheid begrepen welke redelijkerwijs niet voorkomen of voorzien had kunnen worden, of die welke in redelijkheid buiten de controle van de getroffen partij valt; in ieder geval, doch niet uitsluitend: de onmogelijkheid om uit te voeren ten gevolge van natuurrampen, nucleaire of chemische explosies, maatregelen of voorschriften uitgevaardigd door een bestuursorgaan of ander onderdeel van een overheid (zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden) elektriciteitspannes, beperkt aanbod van grondstoffen op de markt, veranderingen in de regelgeving met betrekking tot verplichte voorraden, storingen in (telefoon)netwerken, brand, alle soorten stakingen, tekortschieten van leveranciers, boycotten, oorlogen en gewapende conflicten.

 

20.3. Voor wat ons betreft, wordt onder overmacht eveneens begrepen, omstandigheden waardoor toelevering van goederen zodanig wordt beïnvloed dat uitvoering van onze verplichtingen slechts met vertraging, gedeeltelijk, of in het geheel niet kan plaatsvinden.

 

20.4. De partij die zich op overmacht beroept zal alle redelijke maatregelen treffen teneinde de tijdelijke overmachtssituatie te beëindigen en onmiddellijk de uitvoering te hervatten na beëindiging van de overmachtssituatie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

20.5. Indien de overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft elk van de partijen het recht de bestelling en/of opdracht te beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of verdere kennisgeving en zonder dat schadevergoeding verschuldigd is door één van de partijen.

21. Niet afwerving

21.1. Zowel tijdens de samenwerking als gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden erna zult u er zich van onthouden een arbeidsovereenkomst te sluiten of een enige andere samenwerking aan te gaan met enige van onze medewerkers in de zo ruim mogelijke zin, of enige poging daartoe.

 

21.2. Bij een inbreuk op de hiervoor vermelde bepaling (21.1.), zult u een forfaitaire schadevergoeding van twee (2) jaar bruto-loonkost van de betrokken medewerker verschuldigd zijn aan ons. Dit geldt onverminderd ons recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.

22. Vertrouwelijkheid

Partijen verbinden zich ertoe alle in uitvoering van de samenwerking verkregen documentatie en informatie als vertrouwelijk te beschouwen en te behandelen. Partijen verbinden er zich toe om zolang de voormelde informatie niet publiek wordt, deze niet bekend te maken aan derden, tenzij (i) mits voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de andere partij, (ii) de partij daartoe genoodzaakt zou zijn in het kader van een wettelijke verplichting of op vraag van een bevoegde administratieve of gerechtelijke administratie, of (iii) de partij deze informatie wenst aan te wenden ter vrijwaring van haar rechten i.k.v. deze Algemene Voorwaarden, of (iv) wat ons betreft, wij ertoe gehouden zijn zulke gegevens mee te doelen aan onze leveranciers in het kader van enige contractuele verplichting.

23. GDPR - verwerking persoonsgegevens

23.1. ALGEMEEN

Indien partijen persoonsgegevens (zoals identificatiegegevens, contactgegevens, …) verwerken gebeurt dit met inachtneming van alle wettelijke verplichtingen, waaronder (zonder beperking) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke persoenen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “GDPR” genoemd).

 

U bent verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die u meedeelt aan ons en verklaart en garandeert dat alle persoonsgegevens die door of namens u aan ons worden verstrekt werden verzameld met inachtneming van de GDPR. U zult ons vrijwaren en schadeloosstellen voor iedere vordering en/of andere schade, van welke aard ook, die wij zouden lijden ten gevolge van een niet-naleving door u van een of meerdere GDPR verplichtingen die op u rusten.

 

23.2. CONXION ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

U erkent en aanvaardt dat wij het recht hebben om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid (beschikbaar op onze website: www.ConXioN.be). Wij treden daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke. In ons privacybeleid vindt u verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons, de finaliteiten van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die daarbij betrokken zijn, de wijze van dataverzameling, de bewaartermijn van de persoonsgegevens en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen en uw privacykeuze kunt maken.

 

U erkent en aanvaardt dat onze bestanden toegankelijk kunnen zijn voor derden die werken in onze naam en voor onze rekening.

 

23.3. CONXION ALS VERWERKER

Indien u persoonsgegevens verstrekt aan ons in verband met uw gebruik van onze diensten en producten en aan ons vraagt om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve u met als enig doel om onze diensten en producten ter beschikking te stellen van u, treedt u op als verwerkingsverantwoordelijke voor deze persoonsgegeven en treden wij op als verwerker voor deze persoonsgegevens, zoals beschreven in de GDPR.

 

Wij zullen de persoonsgegevens verwerken of doorgeven volgens uw instructies en/of in overeenstemming met uw gebruik van onze diensten en producten, tenzij wij deze persoonsgegevens volgens de wetten van de Europese Unie of een van haar lidstaten anders moet verwerken of doorgeven. In dat laatste geval zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen, tenzij de wet deze kennisgeving verbiedt.

 

Op uw verzoek en rekening houdend met zowel de aard van de verwerking als de informatie waarover wij beschikken, zullen wij u in de mate van het mogelijke redelijke bijstand bieden, de nodige informatie verstekken, alsook meewerken aan redelijke vragen om audits uit te voeren, in overeenstemming met de GDPR. De kosten hiervoor zijn ten uwe laste en wij behouden ons het recht voor om voor onze bijstand een redelijke vergoeding te eisen.

 

U verleent ons hierbij uitdrukkelijk de toelating om voor de verwerking van persoonsgegevens onderaannemers in te schakelen.

 

Wij zijn gerechtigd om de persoonsgegevens door geven aan een land buiten de Europese Economische Ruimte waarvan de Europese Commissie niet erkent dat het een passend niveau van gegevensbescherming biedt, indien wij (i) gepast waarborgen voorzien gegeven in overeenstemming met GDPR of (ii) ons kunnen beroepen op een afwijking waarin de GDPR voorziet om deze doorgifte mogelijk te maken. U verbindt zich ertoe om op ons verzoek de nodige documenten te ondertekenen en handelingen te stellen om dergelijke gepaste waarborgen te implementeren.

 

U aanvaardt dat u als verwerkingsverantwoordelijke de primaire verantwoordelijke bent voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Een inbreuk op de GDPR door ons zal enkel onze fout worden geacht indien wij hebben gehandeld buiten of tegen uw wettige instructies.

24. Overdracht

24.1. Wij zijn gerechtigd onze rechten en verplichtingen over te dragen aan derden zonder uw toestemming. U bent enkel gerechtigd uw rechten en verplichtingen over te dragen na onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

25. Slotbepalingen

25.1. Indien, naar aanleiding van een betwistingen enige clausule of een deel ervan van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden door het bevoegde gerecht, om welke reden dan ook, blijven dergelijke nietige, ongeldige of onafdwingbare clausules of delen ervan, bindend binnen de grenzen van de wet. Nietige, ongeldige of onafdwingbare clausules of een deel ervan laten de andere clausules/delen onverkort bestaan die hierdoor niet aangetast worden en geldig en afdwingbaar blijven teneinde de geest, de context en de doelstellingen van deze Algemene Voorwaarden te bewaren. Elke nietige, ongeldige of onafdwingbare clausule of een deel ervan van deze Algemene Voorwaarden zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling of een deel ervan die coherent is met de toepasselijke wetgeving en, in zover dit kan, het dichts benadert wat de partijen in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefden.

 

25.2. Iedere afstand van recht uit de Algemene Voorwaarden, kan uitsluitend schriftelijk gebeuren tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Algemene Voorwaarden. Het enkele feit dat een partij enig recht onder de Algemene Voorwaarden niet of niet onmiddellijk heeft uitgeoefend of aan de andere partij een termijn toestaat om haar verplichtingen onder de overeenkomst na te komen, zal geen afstand van het betrokken recht in hoofde van deze partij uitmaken.

 

25.3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, zal geen remedie, vergoeding of sanctie uitdrukkelijk beschreven in deze Algemene Voorwaarden exclusief zijn en andere remedies, vergoedingen of sancties die beschikbaar zijn onder deze Algemene Voorwaarden of het toepasselijk recht uitsluiten. Alle remedies, vergoedingen of sancties bepaald in deze Algemene Voorwaarden zijn cumulatief en gelden onverminderd enige remedies, vergoedingen of sancties die beschikbaar zijn onder deze Algemene Voorwaarden of het toepasselijk recht.

 

25.4. Partijen erkennen en verklaren dat elk beding van deze Algemene Voorwaarden werkelijk door hen is gewild en geen (kennelijk) onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen doen ontstaan.

 

25.5. De aangestelde, de medewerker, de echtgenoot of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt hem en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om hem te verbinden tegenover ons.

26. Exclusieve bevoegdheid - toepasselijk recht

26.1. De verhouding tussen u en ons wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten (het Weens Koopverdrag van 11 april 1980), en de beginselen van het conflictenrecht.

 

26.2. Alle betwistingen tussen u en ons vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.